.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 
 
 
 
คุณคิดว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.237.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 343,180
  หน้าหลัก    เกียรติบัตรอำเภออู่ทอง 
เกียรติบัตรอำเภออู่ทอง
 

เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปี 2561

1. นางประภัสสร  แจ้งโพธิ์

2. นายณรงค์  หมดทุกข์

3. นายประสิทธิื  โพธิ์ทอง

4.  นางมานิตย์  ทิพย์สภาพกุล

5. นางสุวรรณา  มากระจัน

6. นายวิทยา  แผนสมบูรณ์

7. นายพชรวรรษ  มากระจัน

8. น.ส.อิรศรา  เมฆฉาย

10. น.ส.สายฝน  ปทุมสูตร

11. นางพิกุล  ศิริวงค์

12. นายอดิเรก นิลเปี่ยม

13. นางรุ่งทิวา  แก้วบัวดี

14. น.ส.กัลยา  จำปานิล

15. นายสมพร  สนน้อย

16. น.ส.วรวรรณ  บัวมี

17. น.ส.จรัสศรี  ตระกูลวัฒนา

18. น.ส.สุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี

19. น.ส.หัทยา  สุดยอด

20. น.ส.สุรภา  เหล็งหวาน

21. น.ส.เอื้อมพร  ค้ำชู

22. น.ส.นันทกา  หาดี

23. นางชุติมณฑน์  ลาแพงดี

24. นางเรไร  อ๊อกศิริ

25. นางกนกวรรณ  จันทร์มณี

26. นายเสนอ  กลิ่นหอมดี

27. น.ส.เกศศิรินทร์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

28. น.ส.จันทร์ทนา  เอกจีน

29. น.ส.วีรวรรณ  ละอองบัว

30. น.ส.หฤทัย  ดวงทิพย์

31. นางสกุล  กุลวงศ์

32. นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล

33. นายมนูญ  พันธ์ุจันทร์

34. น.ส.สุชาดา  สมิงทะยาน

35. นายทอง  อ้วนเจริญ

36. น.ส.วาสนา  อุ่นแก้ว

37. น.ส.มณีนุช  ดอกกะถิน

38. น.ส.บาหยัน  พลนำ

39. นายสุรเดช  พลนำ

40. างสุปรียา  ผิวดี

41. นายสุจินดา  หมอยาดี

42. ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณิศา  จันทร์เสียงเย็น

43. น.ส.กัลยกร  หอมเหชร

44. นางศศินันท์  เสนแก้ว

45. นายมานะ  ปัญสมคิด

46. นายนิพนธ์  ธรรมจักร

47.  น.ส.นารี  สมประมาณ

48. นายอุดม  คำเรียง

48. น.ส.ศุภลักษณ์  หงษ์เวียงจันทร์

49. นางปรางทอง  รุ่งเรือง

50. น.ส.จินตนา  หงษ์เวียงจันทร์

51. น.ส.วิจิตรา  พรมวงษ์

52. น.ส.เกศรินทร์  ศรีเหรา

53. นางหทัยชนก  พรมเพียงช้าง

54. นายวีระ  ธัญญะผล

55. นางวราภรณ์  ตันจริยภรณ์

56. น.ส.มลทิชา  สุขรักษ์

57. น.ส.ปวีณา  เสือเขียว

58. น.ส.อนุวรรณ  แผนสมบูรณ์

59. น.ส.ประภา  มะลินิล

60. นายชัยรัตน์  เนียมอินทร์

61. น.ส.เบญจพร  เพชรมีดี

62. .ส.ชนิศา  ใจเก่งดี

63. น.ส.สุภาพร  บุญมาก

64. น.ส.กัญญ์รสา  ทาชาด

65. น.ส.น้ำอ้อย  โพธิ์งาม

66. นางเสาวนีย์  ศุภรัตน์

67. น.ส.วิกาญดา  ปทุมสูติ

68. นางเกศสุดา  ศรีเหรา

69. นางดวงธิดา  เพชรดำดี

70. น.ส.เปรมิณทร์  กล้าหาญ

71. นางอัมพร  เกิดมงคล

72. น.ส.ชลชนก  หนูรอด

73. นายศุภกิจ  มาลัย

74. นายวิเชียร  เหมลี

75. นายมนตรี  ลิ้มไพบูลย์ศิลป์

76. นายธวัชชัย  เสสังงาม

77. น.ส.สมร  กลิ่นพุฉซ้อน

78. น.ส.จีรพรรณ  วงศ์วิรัตน์

79. นายอารี  ขุนจันทร์ดี

80. น.ส.คณิดา  ตะระวิสิทธิ์

81. น.ส.ดวงสมร  หงษ์เวียงจันทร์

82. นายสุเทพ  นวมทอง

83. น.ส.ฐิติพร  พิมพ์ชัย

84. นางเอื้อมดาว  รัตนประดิษฐ์

85. น.ส.อริศรา  เมฆฉาย

86. นายเสนอ  กลิ่นหอมดี

87. นางถนอมจิตต์  ธรรมวัตร์

 

 

 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
อำเภออู่ทอง
Tel : 035-551557  Fax : 035-505683
Email : wannaporn.2511@gmail.com