.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 
 
 
 
คุณคิดว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นอย่างไร ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.237.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 343,156
  หน้าหลัก    เกียรติบัตรอำเภอสองพี่น้อง 
เกียรติบัตรอำเภอสองพี่น้อง
 

 เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปี 2561

1. น.ส.ตติยาภรณ์  คล้ายสุบรรณ

2. น.ส.สมถวิล  เชียงโย

3. นางปราณี  คาดการณ์ไกล

4. นางปรานอม  สุขเกษม

5. น.ส.พิมพ์พรรณ  สุขสุวรรณ

6. นางทิพวรรณ  สมบูรณ์

7. น.ส.อรณิชา  โพธิ์ทอง

8. นายอนุชา  นักพรานบุญ

9. นายพลภัทร  เพชรรัตน์

10.น.ส.อัจจิมา  เพ็ชรอินทร์

11. น.ส.พัชรี  นาคผง

12. น.ส.นันทภรณ์  สาวดี

13. นางหัชญา  สุวรรณดี

14. น.ส.ณัฐกฤตา  เผือกผ่อง

15. น.ส.ศศิธร  ช่างดำริ

16. นายรัตนชาติ  ผิวงาม

17. น.ส.กนกวรรณ  อิ่มรัง

18. น.ส.ยุพา  ธาตรีอุดม

19. นางพัชรี  ลูกอินทร์

20. น.ส.กานต์รุจิสา  ภากรคุณากร

21. นางไพลิน  ญาติคำ

22. น.ส.จันทิมา  เลขยัน

23. น.ส.ศุภพิชญ์  ตันติอภิโชติปรีชา

24. น.ส.อารยา  แก้วบัวดี

25.นางเกศสุดา  ชัยสมภู

26. น.ส.วัณณิตา  เรืองขจร

27. น.ส.นุชสรา  บุญเลิศ

28. น.ส.สุภาวดี  ลาดภอินทรี

29. น.ส.สุวีณา  แก้วกระจ่าง

30. น.ส.บุศรินทร์  โพธิ์ทอง

31. นางไพ  ช่วงชัย

32. น.ส.ศรัญญา  สุนทรโรจน์

33. น.ส.กิตติยา  แก้วสระแสน

34. นายชาคร  บุญส่งดี

35. ว่าที่ ร.ต.หญิงศรีสุดา  คงชาตรี

36. น.ส.รัชนีกร  วรรณดี

37. นางสาวิตตรี  ม่วงพรวน

38. นางศุภัชญา  แสงจันทร์งาม

39. น.ส.หทัยชนก  ชาวปลายนา

40. นายณัฐวุฒิ  นันทะไลย

41. น.ส.ภรณ์ชนก  คำหอมกุล

42. น.ส.ฐิติยา  รัตนายน

43. นางณัฐฐาพร  ปิ่นแก้ว

44. นายพีรพงศ์  จันทรัตน์

45. น.ส.จินดา  ประชุมพันธ์ุ

46. นางแพรวพรรณ์  ทองมี

47. น.ส.สุทธญาณ์  ใจซื่อ

48. น.ส.ยิ่งลักษณ์  อินทร์ทองขาว

49. นายณัฐพล  สาระยิ่ง

50. น.ส.กาญจนา  เอี่ยมสอาด

51. นางสุกฤตา  สว่างใจธรรม

52. น.ส.ขวัญดาว  พูลสำราญ

53. นายวุฒิชัย  สวิพันธ์ุ

54. นายนิรุตติ  รัตโนสถ

55. น.ส.สุชญา  รอดเชียงล้ำ

56. ว่าที่ ร.ต.วชิรวัชญ์  พิภัทร์เจริญกุล

57. นางศริทร  กลิ่นเกษร

58. น.ส.กัญญา  สูรโรคา

59. นางสุกัญญา  สนธิเณร

60. นายวันเฉลิม  รูปสูง

61. น.ส.รุ่งรัตน์  ช้างป่าดี

62. นายบุญนำ  จันทร์โอกุล

63. นางรุ่งรัตน์  ผิวเผือด

64. น.ส.จารึก  สุขสวัสดิ์

65. น.ส.เภกะนันท์  พุกะนัตต์

66. น.ส.หฤทัย  หมอนวดดี

67. นางจุฑารัตน์  วิจิตรจันทร์กุล

68. นายเพิ่มพล  ศรีเพ็ชร

69. น.ส.ลูกเกตุ  ภูษาทอง

70. นางน้ำเพชร  ผิวงาม

71. น.ส.เบญจพร  กัณฑสังข์

72. นายมนูญ  วงษ์วันดี

73. นายฉลาก  ม่วงลัพธ์

74. น.ส.อรอริญช์  ฤทธิ์เดช

75. น.ส.นิลุบล  รูปหมอก

76. นายธีระวัฒน์  ต๊ะปาง

77. น.ส.ณิชาพัฒน์  พงษ์คำพันธ์

78. น.ส.เนตรนภา  ยิ้มยวน

79. น.ส.สุมลรัตน์  ณ กลาง

80. นายวันดี  หาญกุดเลาะ

81. นางวรรณภา  ธัญญเจริญ

82. นางไพลินทร์  ใจแจ้ง

83. นายพงศ์ธร  โอรส

84. น.ส.คามภีร์  ปัญสมคิด

85. น.ส.วิชุดา  บัวแจงงาม

86. น.ส.ณิติยา  พรมดี

87. น.ส.ขวัญเนตร  พึ่งจะแย้ม

88. นายชนินทร์  สุขสำราญ

89. น.ส.อารยา  แก้วบัวดี

90. นายสุรเดช  พลนำ

91. นายนริทร์โชติ  คุรุเกียรติการณ์

92. น.ส.อัมพวัน  ทรัพย์มาก

93. น.ส.พิชา  อรุณแสงศิลป์

 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
อำเภออู่ทอง
Tel : 035-551557  Fax : 035-505683
Email : wannaporn.2511@gmail.com