หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์

GIS schoolsp2
แผนที่โรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลผู้บริหาร จำนวนครู นักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลจำนวนผู้บริหาร ครู พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด สพป.สพ.2

*************************************

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2563

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**********************

เอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

***********************

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2562

 *********************************** 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551

 *******************************

ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย

ระบบขอเลขนักเรียนติด G

ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน

 

 ะบบบริหารจัดการผลการเรียน

 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ระบบจัดตารางสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) 
      งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผนกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร DMC โดยให้ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับโรงเรียน จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อำเภอด
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม SchoolMIS เพื่อออกหลักฐานทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 4 หลักสูตรการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Bookระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556