หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

เอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
************************************************
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2561

****************************************
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

*********************************************************************************

ระบบนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560


ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 61

 *************************************************************************************************
 

 

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน 

 ***********************************************************************************************
 

          ระบบบริหารจัดการผลการเรียน

      **************************************************************************************************
 

           ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
     ************************************************************************************************

           
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

  ********************************************************************************************


 ระบบจัดตารางสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) 
      งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผนกำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร DMC โดยให้ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับโรงเรียน จำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อำเภอด
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม SchoolMIS เพื่อออกหลักฐานทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 4 หลักสูตรการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Bookระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556