หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

                            ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล

  

 **************************************************************************
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน

 

 

 ***************************************************************************

 ระบบบริหารจัดการผลการเรียน

 

 ***************************************************************************

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)

 
***************************************************************************
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
 ***************************************************************************


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม SchoolMIS เพื่อออกหลักฐานทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2557
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 4 หลักสูตรการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Bookระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2556
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยทีมงาน ICT จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556

วุฒิบัตรสำหรับผู้อบรมคอมพิวเตอร์
 

รุ่นที่ 1 หลักสูตรการจัดทำ Server ด้วยโปรแกรม Lunux Sis

รุ่นที่ 2 หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop

รุ่นที่ 3 หลักสูตรการนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint และ โปรแกรม Ulead

รุ่นที่ 4 หลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book  ด้วยโปรแกรม FlipAlbum และโปรแกรม desktop author

รุ่นที่ 5 หลักสูตรการสร้าง Web Blog ด้วย WordPress

รุ่นที่ 6 หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 7 หลักสูตรการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

รุ่นที่ 8 หลักสูตรการบริหารจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในโรงเรียน 

วุฒิบัตรสำหรับวิทยากร รวม 8 หลักสูตร